ثبت شرکت در ترکمنستان
4 votes, 3.25 avg. rating (68% score)

ثبت شرکت در تاجیکستان چگونه است؟

ثبت شرکت در تاجیکستان : این قانون شرایط کلی حقوقی، اقتصادی و اجتماعی سرمایه گذاری خارجی را در جمهوری تاجیکستان مشخص می نماید. هدف از این قانون تامین حمایت مساوی از حقوق، منافع و اموال یک سرمایه گذار صرف نظر از شکل اموالش و تضمین اجرای موثر اقتصاد جمهوری تاجیکستان براساس چارچوب اقتصاد مبتنی بر بازار می باشد.
مشاوره ثبت شرکت در تاجیکستان به صورت رایگان می باشد، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در خصوص ثبت شرکت در تاجیکستان شما می توانید به صورت حضوری و تلفنی با ما در تماس باشید.

شرایط کلی ثبت شرکت در تاجیکستان

ماده۱

سرمایه به انواع مال و مالکیت معنوی اطلاق می شود که توســــــط سرمایه گذار خارجی درکسب و کار و انواع دیگر فعالیتهای درآمدزا یا سود آور بکار گرفته می شود. چنین سرمایه گذاریها می تواند شامل موارد ذیل باشد:
الف) پول، سپرده های مخصوص بانکی، سهام و دیگر اوراق بهادار؛
ب) اموال منقول( تجهیزات و مواد دیگر و غیره)؛
پ) اموال غیر منقول؛
ت) حقوق مالکیت معنوی همچون حق طبع، تخصص و غیره؛
ث) حق استفاده از زمین، دیگر منابع طبیعی، و حقوق اموال غیر منقول دیگر.
سرمایه گذاریها در احیا صندوق های مالی می تواند به شکل سرمایه گذاری اساسی به اجرا درآید.

ماده۲

فعالیتهای سرمایه گذاری به معنای همه اقدامات عملیاتی شهروندان، شخصیت های حقوقی و دولتها جهت کسب در آمد می باشد.

ماده۳

سرمایه گذاران خارجی در جمهوری تاجیکستان می توانند مقوله های زیر باشند:
الف) شخصیتهای حقوقی خارجی؛
ب) اتباع خارجی،‌ افراد بدون تابعیت، و شهروندان جمهوری تاجیکستان مقیم دائمی در خارج؛
پ) شرکتهای خارجی که فاقد حقوق شخصیت حقوقی هستند؛
ت)دولتهای خارجی؛
ث) سازمانهای بین المللی.

ماده۴

سرمایه گذاران خارجی می توانند در موارد ذیل در جمهوری تاجیکستان سرمایه گذاری کنند:
الف) باکسب سهام بنگاههای اقتصادی و سازمانها بطور مشترک با شخصیتهای حقوقی و شهروندان جمهوری تاجیکستان؛
ب) با ایجاد بنگاههای اقتصادی بطور کامل با سرمایه گذری خارجی؛
پ) با کسب مالکیت از طریق (خرید) سهام و اوراق بهادار؛
ت) با کسب حق بهره برداری مستقل از زمین و منابع طبیعی وهمچنین حق مالکیت آنها یا مشترکا با مشارکت شخصیتهای حقیقی وحقوقی جمهوری تاجیکستان؛
ث) با امضا قرارداد با شخصیتهای حقیقی و حقوقی جمهوری تاجیکستان به منظور مشارکت در شکلهای دیگر سرمایه گذاری.

ماده۵

سرمایه گذاران خارجی می توانند در خصوصی سازی اموال جمهوری و ناحیه های جمهوری تاجیکستان به ترتیبی که قانون مشخص می نماید شرکت نمایند.

ماده۶

مقررات قانونی برای سرمایه گذاری خارجی در قلمرو جمهوری تاجیکستان باید مشابه مقررات تعیین شده برای کسب مالکیت و حقوق مالکیت و برای فعالیتهای سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی، سازمانها و اتباع جمهوری تاجیکستان باشد.
قوانین جمهوری تاجیکستان می تواند مالیات اضافی یا امتیازی را برای سرمایه گذاری در بخشهای الویت دار اقتصادی در مناطق مشخصی از تاجیکستان پیش بینی نماید. قرارهای قانونی جمهوری تاجیکستان می تواند بر اساس در نظر گرفتن منافع ملی مناطقی را برای فعالیتهای سرمایه گذاران خارجی وفعالیتهای بنگاههای اقتصادی یا سازمانها با سرمایه خارجی محدود و یا ممنوع سازد.

ماده۷

سرمایه گذاران خارجی و بنگاههای اقتصادی با سرمایه خارجی می توانند هرگونه فعالیتی را انجام دهند مشروط بر اینکه قوانین جمهوری تاجیکستان آن را ممنوع نکرده باشد.
انواع مشخصی از فعالیتهای سرمایه گذاران خارجی و بنگاههای اقتصادی با سرمایه خارجی فقط می تواند با مجوز خاص اجرا گردد. فهرست این فعالیتها توسط قوانین جمهوری تاجیکستان مشخص می شود.

 

برای مشاوره هر چه بیشتر با شرکت سعادت اندیشان تماس بگیرید.