ثبت بین المللی براساس موافقتنامه و پروتکل مادرید
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

ثبت بین المللی براساس موافقتنامه و پروتکل مادرید

 

تاریخچه کنوانسیون پاریس درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی نشان می دهد که به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین المللی به موجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید.

 

به همین منظور جهت سهولت در روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضوکنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و درآن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجارتی تصویب نمودند.

این سیستم شامل دو معاهده  می باشد : موافقتنامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ و همچنین آئیننامه مشترک. سیستم مادرید  دارای ۸۵ عضو متشکل از کشورها و دفاتر منطقه ای میباشد.

نکته ی قابل توجه اینکه درخواست ثبت بین المللی تنها” از طریق دفاتر مالکیت صنعتی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان پذیر بوده و منوط به ثبت در کشور مبداء می باشد.

 

تعریف علامت تجاری(Trademark)

یک علامت تجاری، مشخصه ای است که خدمات و یاکالاهای مربوط به شخص حقیقی یا حقوقی را متمایز مینماید. منشاء آن به زمانهای قدیم برمیگردد یعنی زمانی که هنرمندان  و صنعتگران  امضاء و یا مهر مخصوص خود را بر روی آثار یا محصولات هنری خود میگذاردند. در طول سالیان این علامتها سیر تکاملی خود را به سوی ثبت علائم تجاری امروزی طی کرده اند. این سیستم به مصرف کنندگان کمک میکند تا خدمات  یاکالا مورد نیاز خود را براساس علامت تجاری خاصی که طبیعت و یا کیفیت آن خدمت  و محصول را مشخص میکند انتخاب و خریداری نمایند.

 

مزایا و کاربرد علامت تجاری

 

مالک علامت تجاری او را از حمایتهای قانونی برخوردار میسازد ، مالک میتواند برای متمایز نمودن  خدمات کالا خود از آن استفاده نموده و یا در ازاء دریافت وجه، شخص دیگری را مجاز به استفاده از این علامت خاص بنماید. در واقع حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده جهت استفاده بر روی محصولات و خدمات موردنظر و یا ارائه  مجوز استفاده از آن به دیگری، صرفا” در اختیار صاحب علامت میباشد. دوره حمایت از علامت تجاری ۱۰ سال است که میتوان آن را با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات به دفعات نامحدود ، تمدید نمود.

 

حمـــــایت از علائم تجارتی به سبب شهرت و منافع مادی حاصله از آنها موجب تشویق صاحبان این حقوق به انجام اقدامات مبتکرانه و شجاعانه درسطح جهان میگردد . همچنین ممانعت از رقابتهای غیرقانونی و ناعادلانه از قبیل جعل علامت تجاری مشابه برای خدمت و یا محصول نامرغوب و متفاوت را در بردارد. حمایت ازعلایم تجاری توسط دادگاه صورت میگیرد به طوریکه دراکثر نظامهای قضایی، دادگاهها قادرخواهند بود مانع از تخلفات انجام شده بر روی علایم تجاری شوند.

 

به مفهوم کلی تر علایم تجاری، از طریق به رسمیت شناختن خدمات یا کالا خاص و در برداشتن منافع     مالی درسطح جهان، موجب کارآفرینی و ارتقا ابتکار عمل میگردند. حمایت از علایم تجاری موجب  جلوگیری از رقابتهای غیرمنصفانه تجاری به شکل تولیدکالا ی تقلبی و استفاده از علایم مشخصه تجاری برای فروش محصولات باکیفیت پایین صورت میگردد. این نظام به افرادی که صاحبسرمایه و  مهارت هستند کمک مینماید تا خدمات و کالا خود را به روشی منصفانه تولیدکرده و بفروشند که در نتیجه تجارت بین المللی را نیز تسهیل مینماید.

 

حمایت از علائم تجاری این فرصت را برای کسانی که دارای تجربه و مهارت کافی هستند فراهم مینماید تا در منصفانه ترین شرایط ممکن به بازاریابی و تولید کالاها و خدمات خود پرداخته و بدین ترتیب امکان تجارت بین المللی برایشان تسهیل گردد ، همچنین درمصرف کننده ایجاد اعتماد جهت تعیین حقوق ناشی از انتخاب وی می نماید.

 

شرایط علائم تجاری بین المللی قابل ثبت:

 

تعداد علایم قابل ثبت درسطح جهان تقریباً نامحدود هستند، و مطابق با قانون مصوب کشورها، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند حرف ، کلمه یا عدد باشد. همچنین علامت تجاری برگرفته از نماد ، اشکال سه بعدی، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی، رنگ و یا رایحه دارای ویژگی متمایز کننده باشد، علامت تجاری میتواند شامل حرف ، کلمه و یا عدد و یا ترکیبی از آنها باشد. علاوه بر علائم تجاری که مبدأ تجاری کالاها یا خدمات را معین میکند، چند دسته دیگر از علائم نیز وجود دارند:

 

* علائم جمعی COLLECTIVE MARKS : علامتهایی هستند که به انجمن یا مجموعه تعلق میگیرد بطوری که اعضای آن توسط این علامت خود را در سطح کیفی و یا سایر مجموعه مشخصات مورد نیاز آن انجمن یا مجموعه معرفی می نمایند. بعنوان مثال از کانون ها و یا انجمن ها میتوان یاد کرد که به عنوان نماینده گـــروهی خاص از کانون حسابداران  ، سردفتران، مهندسین و یا معماران میباشند.

 

* علائم تائیدی CERTIFICATION MARKS:  علامتهایی هستندکه درمقابل اجرا و رعایت یکسری استانداردهای تعریف شده به ارائه دهنده خدمات و یا تولیدکننده اعطا میگردد. این علامت میتواند به هرکسی که بتواند تائیدکند محصول تولیدی او از طریق روشی تولیدشده که استانداردهای تعین شده را رعایت کرده است اعطا گردد. بعنوان مثال میتوان از استاندارد کیفی ISO 9000 که در جهان کاملاً شناخته شده ، نام برد.

 

روند ثبت علامت تجاری بین المللی

جهت ثبت بین المللی علامت تجاری درسایر کشورها، ابتداء باید علامت موردنظر درکشورمبداء به ثبت برسد. بنابراین ثبت داخلی علامت تجاری در کشور مبداء  پیش نیاز ثبت بین المللی علامت تجاری درکشورهای عضو سیستم مادرید است. اقدام به درخواست ثبت بین المللی علامت تجاری صرفا” ازطریق اداره مالکیت صنعتی امکان پذیر می باشد. حقوقی که به یک علامت تجاری اعطا میگردد الزاماً با حقوق اعطا شده به علامت تجاری دیگریکسان نخواهد بود. این موضوع از طریق بررسی های انجام شده توسط اداره علائم تجاری ویا در نتیجه ادعای اشخاص ثالث به حقوق مشابه تعیین می گردد.

دامنه حمایت از علائم تجاری :

تقریباً تمامی کشورهای جهان، علائم تجاری را حمایت و ثبت می کنند هر اداره ملی یا منطقه ای ثبت علائم تجاری، مجموعه ای از اطلاعات علامتهای تجاری ثبت شده را نگهداری می کنندکه شامل اطلاعات کامل درخواستی برای تمام علائم ثبت شده، تمدید شده، جستجوها و اعتراضات توسط اشخاص ثالث، می باشد. لیکن تأثیر ثبت این علائم محدود به کشور یا قلمرو مورد نظر می شود.

 

در  دوری از نیاز به ثبت علامت تجاری بطور جداگانه در هریک از سازمان های ملی یا منطقه ای ثبت علائــم  سازمان جهانی مالکیت معنوی  “WIPO” سیستمی را جهت ثبت بین المللی علائم تجاری ایجاد کرده است. این سیستم توسط موافقتنامه و پروتکل مادرید که ثبت بین المللی علائم را در برمی گیرند اداره می شود. هرشخصی که بطریقی (به لحاظ ملیت، اقامت و یا استقرار بنگاه صنعتی یا تجاری) به یک کشور طرف قرارداد و به یکی یا هردو معــــاهده نام برده شده مرتبط باشد، میتواند با ثبت یا درخواست ثبت علامت تجاری خود در اداره ثبت علائم تجاری آن کشور از مزایای ثبت بین المللی که تأثیر آن در همه یا بعضی از دیگرکشورهای عضو سیستم مادریداست برخوردار گردد. درحـال حاضر ۸۵ کشور جهان عضـــو سیستم مادرید هستند و متقاضیان ثبت بین المللی علائم میتوانند از طریق سیستم مادرید به طریق ذیل علائم خودرا درکشورهای موردنظر خویش ثبت نمایند:

 

۱-     با مراجعه به آدرس اینترنتی/ MADRID SYSTEM  WWW.WIPO.INT جهت دریافت اطلاعات مربوط به ثبت و فرم تقاضا (اظهارنامه) و محاسبه هزینه ها (Fee Calculation)

۲-     یکبرگ نامه درخواست ثبت بین المللی با عنوان اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر.

 

۳-     تصویرتصدیق ثبت داخلی نیزمیبایست ضمیمه درخواست شود.متقاضیان بایدتوجه داشته باشند درخواست ثبت (تصویر یا علامت بین المللی) آنها دقیقاً باتصدیق داخلی مطابقت داشته باشد.

 

۴-     ارائه معرفینامه برروی سربرگ شرکت یا وکالتنامه رسمی وکیل برای (اشخاص حقوقی)، مراجعه مالک علامت یا وکیل ایشان با ارائه وکالتنامه رسمی برای (اشخاص حقیقی)

 

۵-     تکمیل یکی ازسه فــرم مربوط (MM1, MM2, MM3 که ازسایــــت WIPOگرفته میشود)با توجه به تقاضای ثبت درکشورهای عضوموافقتنامه، پروتکل یا هردو، در سه نسخه

 

۶-     پرداخت هزینه ثبت که از طریق پرکردن فرم برآورد هزینه، موجود درسایت مذکور و به فرانک سوئیس تعیین میگردد (هزینه ثبت بین المللی بعداز تسلیم اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی برمبنای تعداد طبقات و کشورهای مورد تقاضا به فرانک سوئیس به حساب WIPO قابل پرداخت میباشد).

 

 

 

بطورکلی این سیستم دارای۱۹ فرم میباشد که تقاضای ثبت و سایر درخواستهای متقاضیان مبنی بر اعمال تغییرات علائم و انتقالات و… حسب مورد از فرم های مزبور استفاده میگردد.

 

 

 

 

 

مزایای استفاده سیستم ثبت بین المللی علائم تجاری ( سیستم مادرید )

 

 

 

بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید)، علامت با توجه به قوانین داخلی هرکشور مورد بررسی قرارمیگیرد وسپس وارد طریق بین المللی خود میشود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری درمرحله اول با ثبت ملی دراداره کشور مبداء صورت می گیرد وسپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظردرسطح  بین المللی انجام میشود امتیازاین سیستم اینست که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو میتواند درصورت تمایل در۸۵ کشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی ازآنها بسته به انتخاب خود حمایت ازعلامت تجاری خود را درخواست وکسب نماید.

 

بنابراین مزیت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن میباشد یعنی تنها بوسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان (فرانسه، انگلیسی یا اسپانیولی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت ازعلائم تجارتی یا خدماتی درکشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسرمیگردد. همچنین درصورتیکه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گیرد ازقبیل تغییرنام، آدرس، مالکیت، تمدید وغیره میتوان با تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک تغییرات مزبور را درسطح بین المللی اعمال نمود.

 

دیگراینکه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی کالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمی کشورمتبوع خویش بی نیازاست. درواقع ثبت بین المللی مجموعه ای ازثبتهای ملی طبق مقررات داخلی هرکشورتعیین شده، میباشد.

 

 

 

 

 

خلاصه  موافقتنامه و پروتکل مادرید

 

 

 

اولین اقدام جهت حمایت ازعلامت تجارتی و برخورداری از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلی )ملی( طبق کنوانسیون پاریس میباشد. با نگرشی برتاریخچه این کنوانسیون درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی در می یابیم که به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین المللی بموجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید. به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضوکنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و درآن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجارتی تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده موافقتنامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ میباشد.

 

 

 

این سیستم از طریق دفتربین المللی وایپواداره میشود، هرکشورعضوکنوانسیون پاریس برای حمایت ازحقوق علائم تجارتی اتباع خویش در سایرکشورها، میتواند عضو موافقتنامه، پروتکل و یا هردو آنها گردد.

 

 

 

 

 

مدارک موردنیازجهت فرایند ثبت بین المللی علامت (تحت سیستم مادرید)

 

 

 

۱- نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای   مورد نظر

 

۲- معرفی نامه برروی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشرکت (اشخاص حقوقی) و درصورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری

 

۳- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در  صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری .

 

۴- اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و کپی آن جهت ضبط  در پرونده یا   ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری .

 

۵- تکمیل فرم مخصوص لاتین پس ازمشخص شدن کشورهای موردنظرمتقاضی

 

۶- برگه محاسبه هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)

 

۷- رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی (پس ازدریافت معرفی نامه از اداره جهت مراجعه به بانک ملی – شعبه عباس آباد )

 

*ضمنا” به کلیه متقاضیان محترم ثبت بین المللی توصیه میگردد از واریز هزینه های ثبت بین المللی مربوطه قبل از تکمیل و تائید فرم مربوطه توسط اداره ثبت علائم تجاری جدا” خودداری فرمایند.

 

 

 

 

 

اسامی کشورهای عضو  سیستم  ثبت بین المللی مادرید :

 

 

 

 1. آنتیگوا و باربادو           ۱۹٫ جمهوری چک           ۳۷٫ ایران               ۵۵٫ ماداگاسکار             ۷۳٫ سان مارینو

 

 1. آلبانی                     ۲۰٫ آلمان                      ۳۸٫ایسلند              ۵۶٫ مقدونیه                ۷۴٫ سائوتومه و پرینسپ

 

 1. ارمنستان                 ۲۱٫ دانمارک                   ۳۹٫ ایتالیا               ۵۷٫  مغولستان             ۷۵٫ سوریه

 

 1. بن ایر                      ۲۲٫ الجزیره                   ۴۰٫ ژاپن                 ۵۸٫ موزامبیک               ۷۶٫  سوازیلند

 

۵٫٫ اتریش                    ۲۳٫ استونی                    ۴۱٫ کنیا                ۵۹٫ نامیبیا                   ۷۷٫ تاجیکستان

 

 1. استرالیا                   ۲۴٫ مصر                         ۴۲٫ قرقیزستان       ۶۰ . نروژ                      ۷۸٫ ترکمنستان

 

 1. آذربایجان                  ۲۵٫ اتحادیه اروپا              ۴۳٫ کره جنوبی       ۶۱٫ عمان                   ۷۹٫ ترکیه

 

۸ . بوسنی و هرزه گوین  ۲۶٫ اسپانیا                    ۴۴٫ کره شمالی      ۶۲٫ لهستان               ۸۰٫٫ اوکراین

 

 1. بلغارستان                ۲۷٫ فنلاند                      ۴۵٫ قزاقستان          ۶۳٫ پرتقال                 ۸۱٫ . آمریکا

 

 1. بحرین                   ۲۸٫ فرانسه                      ۴۶٫ لیختن اشتاین    ۶۴٫ رومانی               ۸۲ . اوزبکستان

 

 1. بوتان                    ۲۹٫ انگلستان                  ۴۷٫ لیبریا                 ۶۵٫ صربستان           ۸۳٫٫ ویتنام

 

 1. بوتسوان               ۳۰٫ گرجستان                  ۴۸٫ لسوتو               ۶۶٫  روسیه              ۸۴٫٫ زامبیا

 

 1. بنلوکس                ۳۱٫ غنا                          ۴۹٫ لیتونی               ۶۷٫ سودان              ۸۵٫٫ کوراکائو

 

 1. بلاروس                 ۳۲٫ یونان                          ۵۰ .لتونی                ۶۸ . سوئد               ۸۶٫ سینت مارتین

 

 1. سوئیس                ۳۳٫ کرواسی                  ۵۱ . موروکو              ۶۹٫ سنگاپور

 

 1. چین                    ۳۴٫ مجارستان                 ۵۲ .موناکو               ۷۰٫ اسلوونی

 

 1. کوبا                     ۳۵٫ ایرلند                       ۵۳ . مولداوی            ۷۱٫ اسلوواکی

 

 1. قبرس                   ۳۶٫ —                        ۵۴ . مونته نگرو         ۷۲٫ سییرالئون

 

نحوه ی ثبت برند در ایران و در مادرید ( بین المللی ) چگونه است ؟

 

انواع برند و ثبت برند های تجاری

 

در این مقاله به مطالبی در باره انواع برند های تجاری، ثبت برند و مراحل آن اشاره شده که مقصود، آشنایی با مفاهیم حقوقی برند و ثبت

 

برند می باشد.

 

برند و علامت تجاری که هریک دو روی یک سکه هستند که نباید آنها را به یک معنی تصور کرد و مورد استفاده قرار داد چرا که ۲ معنا و

 

خاصیت متفاوت دارند برند به نام تجاری یک کالا و یا یک شرکت گفته می شود که به صورت نوشته خاص نوشته می شود.

 

در حالی که علامت تجاری شکل یا تصویری از یک علامت خاص که گاهاً به برندهای الصاق می شوند گفته می شود.

 

گاهاً برندها به صورت تصویر و نوشته که به اصطلاح به لوگو تایپ معروفند نوشته می شوند مانند SAMSUNY – SONY و LG

 

انواع برند

 

ثبت برند و انواع برند های تجاری

 

الف – برند جمعی :

 

برند هایی هستند که به یک جماعت قانونی تعلق دارند و دسته و گروه خاصی را که به تولید آن کالا یا خدمت می پردازند معرفی می کنند مانند : اتحادیه شالیکاران شمال

 

ب- برند های تضمینی :

 

برند هایی هستند که ممکن است توسط هر کس که بتواند کالا وخدمات خود را با استندارد تعیین شده وفق دهد، مورد استفاده قرار می گیرند. مانند ایزو ها

 

تذکر : مالک این نوع برند به دلیل ضرورت بی طرفی خودش حق استفاده از آن را ندارد.

 

پ- برند های مشهور :

 

برند هایی که در یک کشور مشهور شده است (چه ثبت شده باشد و چه ثبت نشده باشد)

 

ثبت برند چیست ؟

 

ثبت برند جاری می تواند کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا شرکت را ز کالاها یا خدمات

 

سایر شرکت ها با اشخاص متمایز نماید.

 

مزایای ثبت برند

 

تضمین میکند که مشتریان میتوانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.

 

شرکتها را قادر میسازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.

 

ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکتها هستند.

 

اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده میشود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها میباشند.

 

جزء ضروری موافقتنامههای اعطای نمایندگی هستند.

 

ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشند

 

شرکتها را تشویق میکنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایهگذاری کنند.

 

ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.

 

انواع ثبت برند

 

به طور کلی ثبت برند های تجاری را به ثبت برند در ایران و ثبت برند بین المللی (مادرید) تقسیم میکنند.

 

ثبت برند در ایران :

 

ثبت برند در ایران شامل ثبت برند فارسی و ثبت برند لاتین میشود.

 

تذکر : برند فارسی برندیست که الزاما در یکی از فرهنگ ها معتبر فارسی (نظیر فرهنگ دهخدا) موجود باشد. در غیر این صورت برندی که معنای لاتین داشته باشد ولی به صورت فارسی به نگارش درآید هم جز برند لاتین محسوب می شود.

 

تذکر : ثبت برند لاتین در ابتدا نیازمند اخذ کارت بازرگانی می باشد.

 

ثبت بین المللی (ثبت مادرید)

 

با نگرشی برتاریخچه کنوانسیون پاریس درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی در می یابیم که به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین

 

المللی بموجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات

 

کشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید.

 

به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضوکنوانسیون پاریس اتحادیه بین

 

المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و درآن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین

 

المللی علائم تجارتی تصویب نمودند.

 

این سیستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ و همچنین آئیننامه مشترک می باشد.

 

سیستم مادرید درحال حاضر دارای ۸۵ عضو متشکل از کشورها و دفاتر منطقه ای میباشد.

 

لازم به توضیح است که درخواست ثبت بین المللی صرفا” از طریق دفاتر مالکیت صنعتی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان پذیر بوده و

 

منوط به ثبت در کشور مبداء می باشد.

 

مزایای استفاده سیستم ثبت برند بین المللی ( ثبت مادرید مادرید )

 

بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید)، علامت با توجه به قوانین داخلی هرکشور مورد بررسی قرارمیگیرد وسپس

 

وارد طریق بین المللی خود میشود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری درمرحله اول با ثبت ملی دراداره کشور مبداء صورت می گیرد وسپس

 

بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظردرسطح بین المللی انجام میشود امتیازاین سیستم اینست که متقاضی با تسلیم یک

 

اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو میتواند درصورت تمایل در۸۵ کشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی

 

ازآنها بسته به انتخاب خود حمایت ازعلامت تجاری خود را درخواست وکسب نماید.

 

بنابراین مزیت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن میباشد یعنی تنها بوسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان (فرانسه،

 

انگلیسی یا اسپانیولی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت ازعلائم تجارتی یا خدماتی درکشورهای تعیین شده

 

در فرم درخواست میسرمیگردد. همچنین درصورتیکه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گیرد ازقبیل تغییرنام، آدرس،

 

مالکیت، تمدید وغیره میتوان با تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک تغییرات مزبور را درسطح بین المللی اعمال نمود.

 

دیگراینکه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی کالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمی کشورمتبوع خویش بی نیازاست. درواقع ثبت بین

 

المللی مجموعه ای ازثبتهای ملی طبق مقررات داخلی هرکشورتعیین شده، میباشد.

 

خلاصه موافقتنامه و پروتکل مادرید

 

اولین اقدام جهت حمایت ازعلامت تجارتی و برخورداری از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلی )ملی( طبق کنوانسیون پاریس

 

میباشد. با نگرشی برتاریخچه این کنوانسیون درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی در می یابیم که به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح

 

بین المللی بموجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات

 

کشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید. به همین منظور جهت تسهیل

 

روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضوکنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت

 

صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و درآن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجارتی تصویب نمودند.

 

این سیستم شامل دو معاهده موافقتنامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ میباشد.

 

این سیستم از طریق دفتربین المللی وایپواداره میشود، هرکشورعضوکنوانسیون پاریس برای حمایت ازحقوق علائم تجارتی اتباع خویش در

 

سایرکشورها، میتواند عضو موافقتنامه، پروتکل و یا هردو آنها گردد.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در ایران :

 

۱- تسلیم اظهارنامه علامت تنها از طریق فایل الکترونیکی امکان پذیر بوده

 

۲- مدارک مثبت هویت متقاضی؛

 

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

 

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

 

۳- مدارک نماینده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و…) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

 

۴- ۱۰نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر درابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر

 

۵- درصورت سه بعدی بودن بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

 

۶- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و …

 

۷- استفاده از حق تقدم: درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشوراز مزایای حق تقدم (حداکثر۶ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف۱۵روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

 

۸- نسخه ای ازضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار شناختــه خواهــد شـد کـه آن را در اداره مالـکیت صنعتـی به ثبت رسانـده باشد. که در این صورت چنانچه شخص دیگر از آن نام و نشان تجاری یا مشابه آن درخصوص کالای مورد نظر استفاده نماید تحت تعقیب کیفـری و حقوقـی قرار خواهـد گـرفت.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت بین امللی (ثبت مادرید) :

 

۱) نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر

 

۲)معرفی نامه برروی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشرکت (اشخاص حقوقی) و درصورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری

 

۳)کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری .

 

۴)اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری

 

۵)تکمیل فرم مخصوص لاتین پس ازمشخص شدن کشورهای موردنظرمتقاضی

 

۶)برگه محاسبه هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)

 

۷)رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی (پس ازدریافت معرفی نامه از اداره جهت مراجعه به بانک ملی – شعبه عباس آباد)