تمدید ثبت طرح صنعتی

//تمدید ثبت طرح صنعتی

تمدید ثبت طرح صنعتی

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

تمدید ثبت طرح صنعتی

ماده ۸۹ – با توجه به بند د ماده ۲۸ قانون ، مالک طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه مقرر ، درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی را برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر بنماید . درخواست تمدید ثبت ، ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره ، به عمل خواهد آمد .

تبصره – در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده ، امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماده پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی ، با پرداخت جریمه تأخیر طبق جدول هزینه ها وجود دارد ، و الا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد

ماده ۹۰ – درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی در دو نسخه توسط مالک طرح ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه مربوط به مرجع ثبت تسلیم می گردد

 

مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم ، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخه درخواست ، تاریخ دریافت و شماره آن را با قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد

ماده ۹۱ – درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی باید حاوی نکات ذیل باشد :

  1. شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی که تمدید آن مورد درخواست است
  2. طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی
  3. اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی

در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید . مدارک مثبت هویت متقاضی ، رسید مربوط به پرداهت هزینه تمدید ، حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی ، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید ، باید به همراه درخواست تمدید ارائه شود

 

ماده ۹۲ – تمدید ثبت ، دنباله ثبت اصلی ، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی مربوط ، گواهی نامه تمدید ثبت طبق ( ط – ۴) صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده قانونی وی خواهد شد . گواهی نامه تمدید شامل مندرجات گواهی نامه اصلی ، با انجام تغییرات لازم ، و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود .

تبصره ۱- در موقع تمدید ثبت ، مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ، ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی را براساس آن تصحیح نماید . هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسمی به عهده مالک علاکت خواهد بود .

تبصره ۲- تمدید ثبت طرح صنعتی نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد . در غیر این صورت ، مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده ۹۳ این آیین نامه قابل اعمال خواهد بود

توسط | ۱۳۹۶-۱-۲۵ ۲۰:۴۰:۱۳ +۰۰:۰۰ بهمن ۳ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :