0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

روش های افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی را میتوان به دو طریق افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام و افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی هر سهم انجام داد.

افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام

در این روش تعداد سهام موجود افزایش پیدا میکند برای مثال تعداد سهام از ۱۰۰ سهم به ۱۰۰۰۰ سهم افزایش می یابد بدون آنکه تغییری در ارزش اسمی سهام ایجاد شود.
(یعنی ارزش بازاری و صرف سهام ملاک نیست.)

با افزایش تعداد سهام هر صاحب سهمی میتواند نسبت به سهامی که در شرکت دارد سهام جدید خریداری نماید و حق تقدمی با شرایط مقرر در قانون برای او ایجاد میشود لذا خود این حق تقدم نیز قابل نقل و انتقال است ماده ۱۶۶ ناظر بر این موضوع است:

“در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک اند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است …” البته مجمع عمومی فوق العاده میتواند در صورتی که هیئت مدیره گزارش خود را همراه با توجیه سلب حق تقدم همراه کند و بازرس یا بازرسان نیز آن را تایید کنند حق تقدم را از برخی سهامداران سلب و یا سهام جدید را تخصیص به شخص یا اشخاصی نماید.

ماده ۱۶۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نیز ناظر بر این موضوع میباشد:

” جمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا
قسمتی ازسهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود ”

البته به این نکته هم باید توجه نمود که شرکایی که سلب حق تقدم به نفع آنها صورت میگیرد حق رای گیری در سلب حق تقدم دیگر شرکا را ندارند و رای ایشان ملاک و مناط سلب حق تقدم محسوب نخواهد شد.