تغییرات ، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

//تغییرات ، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

تغییرات ، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

تغییرات ، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

ماده ۴۷- مالک اختراع مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم ، نشانی ، تابعیت ، اقامتگاه یا اعطای اجازه بهره برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتبا و همراه با مدارک مربوطه جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید . اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود

تبصره – چنانچه در طبقه بندی بین المللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید ، مالک اختراع می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه اختراع اعمال شود

 

ماده ۴۸ – درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد . انجام این تغییرات ، مشروط بر آن است که در نتیجه این تغییرات اطلاعات مندرج در گواهی نامه اختراع از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه تجاوز نکند

ماده ۴۹ – هر نوع انتقال گواهی نامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد .

درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد :

 1. اصل گواهی نامه اختراع
 2. مدرک قانونی که دلالت بر انتقال نماید
 3. مدارک نمایندگی قانونی ، در صورت وجود
 4. رسید مربوط به پرداخت هزینه ها

ماده ۵۰ – در اگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است :

 1. عنوان اختراع با ذکر طبقه بندی مربوطه
 2. تاریخ ثبت انتقال
 3. شماره ثبت اختراع در ایران
 4. اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران ، در صورت وجود

ماده ۵۱ – مالک اختراع می تواند بهره برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده ۱۷ قانون به طور جزئی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت ، به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید . اجازه بهره برداری می تواند انحصاری یا غیرانحصاری باشد مجوز بهره برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد . هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیر انحصاری تلقی می گردد مگر این که دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد .

درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید مشتمل بر مدارک زیر باشد :

 1. نسخه ای از مجوز بهره برداری که حاوی امضای گواهی شده طرفین باشد
 2. اصل گواهی نامه اختراع
 3. مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود
 4. رسید مربوط به پرداخت هزینه ها

تبصره – مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد ، نیز به موجب مقررات این ماده با انجام تغییرات لازم قابل ثبت خواهد بود .

ماده ۵۲ – در موارد زیر مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره برداری خودداری کرده و مراتب را به اطلاع متقاضی می رساند

 1. درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلا در مورد آن مجوز بهره برداری انحصاری به ثبت رسیده است
 2. اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد
 3. هزینه سالانه گواهی نامه اختراع پرداخت نشده باشد

ماده ۵۳ – چنانچه مانعی برای ثبت مجوز بهره برداری از اختراع وجود نداشته باشد مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر می کند این آگهی مشتمل بر موارد زیر خواهد بود

 1. اسامی مالک و بهره بردار
 2. عنوان اختراع
 3. تاریخ و شماره ثبت اختراع
 4. مدت بهره برداری
 5. انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن

ماده ۵۴ – در صورت فوت مالک گواهی نامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار اختراع مرجع ثبت به درخواست وراث یا احد از وراث نام ورثه یا وراث را به عنوان مالک در ظهر گواهی نامه اختراع قید و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد کرد .

درخواست ثبت باید کتبی و همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد

 1. اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت مصدق آن
 2. اصل گواهی نامه اختراع
 3. مدارک دال بر پرداخت هزینه ها
 4. مدارک نمایندگی قانونی

ماده ۵۵ – مالک اختراع می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید . مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منظم گردد :

 1. اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضای مالک اختراع رسیده است
 2. اصل گواهی نامه اختراع ثبت شده
 3. مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود
 4. رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات

تبصره ۱ – اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از اختراع در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است ، به دیگری واگذار نشده باشد

تبصره ۲ – در صورت اعراض ، حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ، مسترد نخواهد شد

ماده ۵۶ – در صورتی که انتقال ، اعطای اجازه بهره برداری ، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت ثبت شده در خارج انجام شده باشد ، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره تاریخ ثبت اختراع در ایران قید و به تأئید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد ، دلیل انتقال ، اعطای اجازه بهره برداری ، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت اختراع ، برای ثبت آن در ایران خواهد بود

ماده ۵۷ – کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت اختراع ، ثبت و در ظهر گواهی نامه اختراع درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی ، به هزینه ذی نفع ظرف سی روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود

موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند . ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود .

 

توسط | ۱۳۹۵-۱۱-۵ ۰۸:۰۴:۴۰ +۰۰:۰۰ بهمن ۵ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :