اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

//اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

ماده ۵۸ – تصمیم مرجع ثبت شرکت  مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است . اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و به همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد  ثبت شرکت  ، ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ تصمیم ، از طریق مرجع ثبت شرکت  به کمیسیون موضوع ماده ۱۷ این آیین نامه ، تسلیم شود . پس از ثبت اعتراض نامه ، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد . مهلت مذکور به رأی ، متقاضی مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد

تبصره در صورت رد اعتراض در کمیسیون ، هزینه رسیدگی به رد ثبت شرکت  قابل استرداد نخواهد بود

 

ماده ۵۹ – هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید . پس از ثبت اعتراض نامه ، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد . اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد . چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی ، تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد ، مرجع ثبت شرکت  با تعیین موارد ، کتبا از متقاضی می خواهد که ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید . در غیر این صورت ، اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد

تبصره – مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد

ماده ۶۰ – هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است . در صورتی که اختراع قبلا به نام او ثبت نشده است ، باید هم زمان با اعتراض ، برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت شرکت  کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأئید نماید . مرجع ثبت با رعایت ماده ۵۹ این آیین نامه موظف است ظرف ۱۰ روز از وصول اعتراض ، نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید . متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف بیست روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید . عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود . هر گاه متقاضی کتبا به اعتراض تمکین نماید . درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتبا به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده است ، بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند . در صورت تمکین متقاضی ، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ ۲۰ روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت شرکت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین نامه نماید . همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق ، غیر از حق مالکیت ، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است مگر اینکه اختراع قانونا قابل ثبت نباشد در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود . تصمیم کمیسیون طبق ماده ۱۷۲ این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است

تبصره ۱ – در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت ، قابل استرداد نخواهد بود

تبصره ۲ – در صورت رد اعتراض در کمیسیون ، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود

تبصره ۳ – در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد ، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد

ماده ۶۱ – در صورت درخواست ابطال گواهی نامه اختراع ، ذی نفع می تواند با اثبات یکی از موارد مذکور در ماده ۱۸ قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون نماید . دادخواست ابطال باید همراه مدارک ذیل باشد

  1. اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
  2. رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه ، به شرح مذکور در جدول هزینه ها
  3. وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود

ماده ۶۲ – هرگاه ثبت اختراع باطل شود ، از تاریخ ثبت شرکت  باطل تلقی می شود . رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له ، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند . محکوم له می تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند . آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه ای از رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود

توسط | ۱۳۹۶-۲-۱۶ ۱۰:۴۱:۳۲ +۰۰:۰۰ اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۶|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :